לצורך עלייה ברמה המקצועית על העובדת ללמוד ולצבור שעות ידע מקצועי שאותן ניתן ללמוד במסגרת של תארים מתקדמים, קורסים, השתלמויות ולימודי תעודה מתחום העבודה הסוציאלית. את התארים המתקדמים המפורטים ברשימת התארים המוכרים לצורך קידום ברמה המקצועית יש להגיש עם סיומם למעסיק. קורסים, השתלמויות ולימודי תעודה – יש להגיש לאישורה של ועדת ההכרה לאישור יחידות ידע מקצועי – ועדה המשותפת לאיגוד ולנציגי מעסיקים (מעתה: "ועדת ההכרה"). ועדת ההכרה היא הוועדה שתחליף את ועדת גמול ההשתלמות הפועלת מכוח הסכם גמול ההשתלמות לעובדים סוציאליים משנת 1988.

ועדת ההכרה תאשר יחידות של 100 שעות לימוד. על כל יחידה לכלול קורסים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, ולפחות אחד מהקורסים בכל יחידה צריך להיות בהיקף של 40 שעות לימוד לפחות. עובדת אשר צברה לפחות 100 שעות לימוד תגיש בקשה לוועדת ההכרה לאישור יחידת ידע מקצועי. ניתן להגיש יותר מ – 100 שעות בכל בקשה, ובמידה וקיים עודף שעות בהיקף של 14 שעות ומעלה, יוכלו השעות העודפות לבוא בחשבון ביחידה הבאה במידה ובמועד הגשת הבקשה ליחידה זו טרם חלפו 5 שנים ממועד אישור סיום הקורסים. (בעקבות משבר הקורונה, התקופה שבין 1.3.2020 ועד 30.4.2021 לא נלקחת בחשבון בספירת 5 השנים).

במידה ובמועד המעבר, תזקף לזכותה של העובדת יתרת שעות מאושרת הקטנה מ – 100 שעות (נקודות), תוכל העובדת להגישן לוועדת ההכרה ביחד עם הנקודות המשלימות ליחידה הבאה.    

 

תנאי הסף לאישור קורסים, השתלמויות ולימודי תעודה (מעתה: "קורס")

יחידות הידע המקצועי שיאושרו יכלול רק קורסים אשר עונים על תנאי הסף המצטברים הבאים:

 1. הקורס הוא בתחום העבודה הסוציאלית
 2. הקורס בן 14 שעות לימוד לפחות
 3. הקורס מופיע באלפון הקורסים שאושר על ידי הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות במשרד החינוך
  או
  הקורס נלמד במוסד המוכר על ידי המל"ג (מכללה ציבורית, אוניברסיטה וכיוב')
  או
  הקורס נערך, אורגן ומומן על ידי המעסיק והמעסיק פיקח על הקורס וסיפק לעובדת תעודת גמר של הקורס (קורס פנימי).
  או
  לימודי תעודה שמשכם הוא שנתיים לפחות ושנלמדו במוסד שאושר על ידי הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות במשרד החינוך לצורך לימודי תעודה
 4. הקורס נערך בלמידה פרונטלית או בלמידה מקוונת סינכרונית (כלומר, קורס שאינו מוקלט) ככל שהוכר בהתאם לכללי משרד החינוך המפרטים באתר משרד החינוך.
 5. תאריך סיום הקורס הוא בטווח של עד 5 שנים מיום הגשת הבקשה לאישור (בעקבות משבר הקורונה, התקופה שבין 1.3.2020 ועד 30.4.2021 לא נלקחת בחשבון בספירת 5 השנים).

לא יוכרו קורסים:

 • במסגרת לימודי הסבה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית
 • במסגרת לימודי השלמה לקראת לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית ("תואר השלמות")
 • קורסי מחשוב
 • קורסי שפה, להוציא לימודי שפה שנדרשת לתפקיד בהתאם להגדרת התפקיד ואישור המעסיק לכך.

לחצו כאן להמלצות מעשיות לבחירת קורסים והשתלמויות העומדים בתנאי הסף.

כללים מיוחדים נוספים

 • כל נקודת זכות סמסטריאלית של קורס אקדמי תהיה שווה 14 שעות
 • חישוב של קורס שיש לבצע אותו כתנאי סף, המתחייב לצורך קבלת המינוי לתפקיד, והתפקיד מזכה את העובדת בתוספת כלשהי לשכר הנכללת בשכר הבסיס החדש, יעשה בערך של 40% משעות הקורס, ולא יותר מ-80 שעות

 

אישור השלמה לרמה מקצועית (מעתה: "אישור השלמה")

אישור השלמה לרמה מקצועית הוא יחידת ידע מקצועי בהיקף של 50 שעות ידע מקצועי. ועדת ההכרה תספק אישור השלמה לרמה מקצועית במקרים הבאים בלבד:

 • כאשר עובדת השלימה את תנאי הסף של שנות הוותק הנדרשות למעבר לרמה מקצועית "מנוסה" ואושרו לה 500 שעות ידע מקצועי.
 • כאשר עובדת קיבלה הקדמה של הקידום ברמה המקצועית ובחרה להשתמש בה כהפחתה של 50 שעות ידע מקצועי, ובתנאי שהיא השלימה את תנאי הסף של הוותק הנדרש למעבר לרמה המקצועית הבאה ואושרו לה שעות ידע מקצועי הנדרשות, למעט 100 שעות.

אישור ההשלמה יכלול קורסים מוכרים (כמפורט לעיל) אשר סך שעות הלימוד הכולל בהם לא יפחת מ – 50 שעות, מתוכם לפחות קורס אחד בן 40 שעות או יותר. קורסים שהוגשו לצורך אישור השלמה, לרבות שעות קורס או קורסים שהן מעבר ל – 50 שעות, יוכלו לבוא בחשבון במסגרת אישור היחידה הבאה, אם במועד הגשת הבקשה לאישור היחידה הבאה טרם חלפו 5 שנים ממועד אישור סיומם.

הליך הכרה ביחידת/ות ידע מקצועי

 • בקשה לאישור יחידת/ות ידע מקצועי תכלול לפחות 100 שעות לימוד (לעניין אופן צבירת השעות ראו פרק "יחידות ידע מקצועי" לעיל). 
 • להכרה ביחידות ידע מקצועי יש למלא טופס בקשה מקוון כאן בקישור: https://form.jotform.com/221021966106447
 • לבקשת אישור השלמה לרמה מקצועית יש למלא טופס בקשה מקוון כאן בקישור: https://form.jotform.com/222621595703455
 • יש לצרף את האישורים הבאים לטפסי הבקשה השונים:
  • תעודות הכוללות תאריך התחלה וסיום קורס, היקף שעות ותוכנית לימודים מפורטת.
  • תעודת סיום קורס שנערך בשפה זרה – יש לצרף גם תרגום עברי שאושר על ידי כח אדם/ משאבי אנוש של המעסיק.
  • תלוש משכורת אחרון
  • אישורי יחידות ידע מקצועי וגמול השתלמות קודמים (במידה ויש)
 • יש לשלם כאן דמי טיפול בבקשה ע"ס 50 ₪ עבור כל בקשה. התשלום הינו עבור הטיפול בבקשה בלבד ואינו מבטיח את אישור הוועדה לקבלת יחידת ידע מקצועי. את התשלום יש לבצע בחיוב אשראי בקישור לעיל.
 • בקשת אישור אשר תוגש שלא עפ"י הנדרש לא תטופל.

לאחר קבלת האישור מוועדת ההכרה, על העובדת להגיש למעסיק את האישור  לצורך קביעת הרמה המקצועית. מועד אישור היחידה הקובע לצורך העלייה ברמה המקצועית הוא מועד סיום הקורס האחרון להשלמת היחידה. ראו כאן הסבר מפורט על אישור וועדת ההכרה.

יש לשמור את האישור שהתקבל עד לפרישת העובדת לגמלאות.

לשאלות נוספות יש לפנות לצוות ריכוז ועדות ההכרה באימייל: gmulos@histadrut.org.il ובמענה טלפוני 03-6921149 בימים א', ב', ג', ה' בשעות 10:00-12:00.