פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה – 26.5.2009

א. כללי אתיקה בעניין פרסום של עובדים את עצמם במגזר הפרטי.
ב. ייחודיות העיסוק.
ג. פרסום פסק דין של ועדת המשמעת.
ד. שמירת סודיות וחוק העובדים הסוציאליים (עדכון) – חוזר המנהל הכללי.
ה. מכתב יו"ר הועדה אל מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

, 30/03/2009 0

פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה – 24.3.2009

1. צרוף נציגי המכללות לעבודה סוציאלית למועצת העבודה הסוציאלית.
2. טופס פניה והצהרה – אימוץ הערות הועדה.
3. עיגון מודל הרמות המקצועיות בחוק העובדים הסוציאליים.
4. יום עיון בנושא "ייחודיות העיסוק".
5. גילוי סוד בראיון רדיופוני עם עובד סוציאלי.

, 30/03/2009 0

פרוטוקול ועדת החוק וכללי האתיקה – 6.1.2009

1. הכשרה מעשית בבתי הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטות ובמכללות – עיגון בחוק.
2. הצעת תזכיר חוק – תיקון חוק העובדים הסוציאליים בנושא שינוי מינוח השם "פקיד סעד".
3. הצעת חוק הקרימינולוגים – תשס"ח, 2008 – תגובת מועצת העבודה הסוציאלית להצעה.
4. הצעת חוק העובדים החינוכיים – תגובת מועצת העבודה הסוציאלית להצעה
5. מינוי ועדת משמעת על ידי השר – תיקון טעות קולמוס.
6. צרוף נציגי בתי הספר לעבודה סוציאלית במכללות למועצת העבודה הסוציאלית.
7. הצעת יום עיון בנושא ייחודיות העיסוק.

, 21/03/2009 0

פרוטוקול ועדת חוק וכללי האתיקה – 6.10.2008

א. צרוף חבר לוועדה, ב. חתימה על תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), ג. מינוח חדש לשם פקיד סעד, ד. דחיית ישיבת המועצה לעבודה סוציאלית, ה. נוסח ויתור סודיות חדש בטופס פנייה והצהרה של לקוח הפונה לשירותי הרווחה המקומיים, ו. הצעת תיקון סעיף 27 לחוק העובדים הסוציאליים, הדן בעבירות משמעת, על מנת שיחול גם על ביצוע עבירת משמעת על ידי עובד סוציאלי שאינו רשום בפנקס

, 26/12/2008 0