האגודה לקידום העבודה הסוציאלית בישראל

י"ח אייר, תשע"ז
7102 ,מאי 3
מכרז פומבי מס' 71/34
עו"ס לזקן
בהתאם לפקודת העיריות )נוסח חדש(, חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב-1991 ותקנות
העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( התש"ם – 1999, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של
עו"ס לזקן ,והזמנה להציג מועמדות לאיוש עו"ס לזקן כאמור.
א. כללי
1. מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לעיריית רמת
השרון את המסמכים הבאים:
א. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי )בצירוף אסמכתאות(.
ב. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת )השכלה, השתלמויות וכיו"ב(.
ג. שאלון למשרה פנויה כשהוא ממולא וחתום על ידי המועמד/ת )מופיע באתר
האינטרנט של העירייה(.
ד. שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים )מופיע באתר האינטרנט של העירייה(.
ה. תמונת פספורט.
2. המועמדים מתבקשים להגיש כל המסמכים הנ"ל בתוך מעטפה סגורה.
את המעטפה ובתוכה המסמכים יש למסור למזכירות משאבי האנוש של עיריית רמת
השרון, בקומה הקרקע של בניין העירייה, שד' ביאליק 11 ברמת השרון.
או לשלוח באמצעות הדואר: עבור משאבי אנוש, עיריית רמת השרון, שד' ביאליק 11
רמת השרון, 19274.
3. טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל במזכירות משאבי אנוש של עיריית רמת השרון
.מכרזים – www.ramat-hasharon.muni.il :האינטרנט באתר או
1. המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו: 29.05.2017 בשעה: 12:00.
עיריית רמת השרון שומרת על זכותה להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה
האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור.
5. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 03-5483828ליבנת יגר.
4. בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא
תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של עיריית רמת השרון . )להלן: "ועדת
המכרזים"(.
9. עיריית רמת השרון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה
להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.
ב. פרטי המשרה
תואר התפקיד: עו"ס לזקן
היקף המשרה: 0.75.
היחידה: אגף הרווחה והקהילה.
דרוג : עו"ס.
דרגה: על פי הנחיית משרד הפנים.
כפיפות: מנהלת אגף הרווחה והקהילה.
ג. תיאור התפקיד
 מטפל בלקוחות זקנים במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי והחברתי.
 ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף, והפנייה לשירותים ומוסדות רלוונטיים, בהתאם למדיניות
משרד הרווחה והרשות המקומית.
 מקיים מפגשים עם זקנים לצורך איתור וטיפול. מאתר בעיות וצרכים חברתיים.
 יוזם ומלווה פיתוח תוכניות קהילתיות בתחום הזקנה.
 אחראי על חוקים שונים כולל חוק הסיעוד.
 משתתף בוועדות ודיונים בהתאם להנחיות הממונים.
 מנהל רישום ומעקב אחרי התוכניות הטיפוליות.
ד. דרישות התפקיד:
השכלה: אקדמאית מלאה בתחום העבודה הסוציאלית.
ניסיון מקצועי: לפחות 3 שנות ניסיון בטיפול בקשישים, עדיפות תינתן לעו"ס לחוק הגנה על
חוסים עם הכשרה ומינוי בתוקף.
כשירות מקצועית: תעודת יושר )תעודה בדבר היעד רישום פלילי(; רישום בפנקס העובדים
הסוציאליים.
כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, אחריות, יכולת עמידה בלחצים, יכולת התבטאות
וניסוח בכתב ובע"פ, עבודה בצוות, יחסים בינאישיים טובים.

דרישות תפקיד מיוחדות: גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, ייצוגיות בפורומים
מקצועיים, ידע בעבודה עם מחשב.
יובהר, כי כל הדרישות המפורטות לעיל הינן דרישות הסף לשם השתתפות במכרז. ועדת
המכרזים רשאית לשקול כחלק משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעיל, לרבות, תארים
אקדמיים נוספים ו/או מתקדמים, ניסיון מיוחד, וותק בתחום וכיו"ב.
ה. הליכי המכרז
1. המכרז יתקיים בפני ועדת המכרזים.
2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.
3. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים אשר אינן עומדות
בתנאי מכרז זה, וכן, לראיין באופן אישי את המועמדים.
1. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה,
זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.
בכבוד רב,
אבי גרובר
ראש העירייהשימו לב! שכר המינימום הענפי לעו"ס בעמותה או חברה פרטית הינו 7,207 ש"ח למשרה מלאה. במידה והוצע לך שכר נמוך משכר זה - אנא עדכן\י אותנו באמצעות לחיצה כאן על מנת שנוכל לטפל בכך.

אגף הרווחה עיריית רמת השרון

הגשת מועמדות