פורסם ב: מאת בקטגוריות דע את זכויותיך, פעילות האיגוד, שכר.

קריטריונים לקבלת גמול השתלמות

גמול השתלמות הנו תוספת לשכר על פי הסכם השכר הקיבוצי בדירוג העובדים הסוציאליים והוא בא לתגמל את העובדים הסוציאליים בגין הרחבה והעשרה של השכלתם המקצועית והניהולית בהשתלמויות שהן בתחום הרחב של העבודה הסוציאלית.

 1. ניתן לצבור 9 יחידות גמול השתלמות המהוות 10.8% מהשכר המשולב.
 2. כל 112 שעות מהוות יחידה אחת שערכה תוספת של 1.2% מן השכר המשולב.
 3. בקשה לקבלת גמול השתלמות יש להגיש עבור לימודים אשר לא יפחתו מ – 112 שעות לימוד.
  *כל יחידה לקבלת גמול השתלמות חייבת לכלול קורס אחד בן 56 שעות לימוד לפחות. הקורסים הנוספים לא יפחתו מ – 14 שעות לימוד כל אחד.
 4. יוכרו לימודים אשר הסתיימו בחמש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה (המועד הקובע הוא תאריך קבלת החומר והחתמתו באיגוד) למעט תארים שעליהם לא חלה ההגבלה של חמש שנים.
 5. יתרת שעות לימוד תחושב רק במידה והיא בת 14 שעות לפחות. היתרה נשמרת למשך 5 שנים מיום התחולה המצוינת בטופס, לאחר 5 שנים פג תוקפה.
 6. יוכרו קורסים המופיעים באלפון הקורסים המאושרים על ידי הוועדה לאישור קיום קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך.
 7. על העובד לוודא מול המוסד בו הוא עתיד ללמוד כי הקורס מוכר לגמול השתלמות ויש לו אישור של הוועדה לאישור קורסים לגמול השלמות של משרד החינוך.
 8. עו"ס שקיבל תוספת שכר לגמול לימודי תעודה, ובגין לימודי תואר שני הופסק התשלום, יהיה זכאי לקבל עבור לימודים אלו גמול השתלמות (בהתאם להסכם הקיבוצי) גם אם חלפו יותר מחמש שנים מיום סיום הלימודים.
 9. לא ניתן לפצל תעודה  ו/או קורס ל – 2 גמולים.

השתלמויות המהוות תנאי לקבלה לתפקיד או לעבודה:

יוכרו השתלמויות שנלמדו במסגרת לימודי הכשרה ו/או הסבה מקצועית, המהווים תנאי לקבלת תפקיד או תנאי קבלה לעבודה באופן שיקוזזו 200 שעות מהמספר הכללי של שעות הלימוד המצוינות בגיליון הציונים (כגון פקידי סעד, ראשי צוותים, קצינים מבחן).

לימודי מכינה:

יוכרו קורסי מכינה ובלבד שלימודים אלו לא היוו תנאי קבלה ללימודי התואר ולא הוכרו כחלק מלימודי התואר. יש להמציא האישורים המתאימים מהמוסד האקדמי (לאחר 5 שנים פג תוקף).

לימודים במוסדות להשכלה גבוהה:

 1. ניתן לאשר קורסים עודפים, עם ציון סופי בעלי זיקה לתפקיד, אשר לא נכללו במסגרת התואר (לימודים שלא נכללים לתואר).
 2. לימודי האנגלית לקראת התואר, בכל הרמות, אינם מוכרים מאחר והם מהווים תנאי לקבלת התואר.
 3. קורסי השלמה לקראת תואר שני אינם מאושרים מאחר והם מהווים תנאי קבלה הכרחי ללימודי התואר.
 4. תעודת מוסמך/M.A. אינה מוכרת לגמול השתלמות מאחר והיא מזכה את העובד בגמול שכר.
 5. לימודים לקראת תואר שהופסקו ואינם מזכים את העובד בתואר אקדמי, יוכרו לאחר 3 שנים מיום הפסקת הלימודים. יש להגיש גיליון ציונים עדכני ליום הגשת הבקשה (בטופס האישור לגמול יצוין כי העובד לא זכאי לקבל הטבה נוספת בגין לימודים אלו).
 1. יוכרו לימודי תעודה ובלבד שלא הוכרו לצורך הטבת שכר אחרת.
 1. כפל תארים:
  ניתן לאשר גמול השתלמות בגין כפל תארים, יש לצרף גיליון ציונים של התואר האחרון שנלמד.
  כפל תארים משמעותו:
  2 תארי B.A
  2 תארי M.A

מעבר מדירוג העו"ס לדירוג המח"ר:

המרת גמול השתלמות של העובדים הסוציאליים לגמול השתלמות של הסתדרות המח"ר:

גמול ההשתלמות של העובדים הסוציאליים מורכב מ- 9 יחידות גמול.

כל יחידת גמול מאושרת מקנה תוספת של 1.2% לשכר וסה"כ ניתן לצבור 10.8% עבור 9 היחידות.

גמול המח"ר הינו שקלי ומזכה, כיום, בתוספת לשכר של 328.76 ש"ח לגמול א' ו – 328.78 ש"ח נוספים עבור גמול ב' (400 שעות לימוד גמול א' + 400 שעות לימוד עבור גמול ב').

השתלמויות בחו"ל:

 1. יוכרו השתלמויות שנערכו במסגרת לימודית אשר אושרו על ידי וועדת ההשתלמות או וועדה מקבילה.
 2. ההשתלמות היא בתחום המקצועי של התפקיד.
 3. משך ההשתלמות לפחות 14 ימים רצופים ו – 80 שעות לימוד לפחות.
 4. יש לצרף תעודה הכוללת תאריך התחלה וסיום ההשתלמות, נושאי הקורס ומספר שעות הלימוד הכולל פירוט יומי של שעות הלימוד.

לימודי שפה זרה:

יוכרו 100 שעות לימודי שפה זרה ובתנאי שההשתלמות מוכרת על ידי הוועדה לאישור גמול השתלמות במשרד החינוך.

לימודי מחשב:

יוכרו 100 שעות לימודי מחשב ובתנאי שהתקיימו במסגרת המוכרת על ידי הוועדה לאישור גמול השתלמות במשרד החינוך.

קורסים פנים מוסדיים:

ככלל, על פי נהלי הוועדה, קורסים הנערכים על ידי הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה לעובדיהם, פטורים מלהיות מוגשים לוועדה ובתנאי שנתקיימו התנאים הבאים:

א.      הממונים על ההדרכה מצהירים בכתב כי הקורסים מתקיימים בהתאם לנהלי הוועדה.

ב.      הלומדים בקורסים הם עובדי המשרד בלבד.

ג.      תעודות הסיום מונפקות וחתומות על ידי הממונים על ההדרכה בלבד.

תושב חוזר:

ניתן להחיל על תושבים חוזרים לימודים שהסתיימו במועד המוקדם מ – 5 שנים שקדמו ליום הגשת הבקשה ובתנאי שמגיש הבקשה הגיש בקשתו תוך 5 שנים מיום הגיעו ארצה ובנוסף יצרף תעודת תושב חוזר לבקשת גמול ההשתלמות.

תחולת הזכאות לגמול השתלמות:

מועד הזכאות לגמול השתלמות נקבע על פי תאריך סיום הקורס האחרון (המזכה ב – 112 שעות לימוד) או תאריך התחלת העבודה, האחרון מביניהם.

נוהל הגשת הבקשה לגמול השתלמות:

 1. ניתן להגיש בקשה רק לאחר שנצברו 112 שעות לימוד לפחות, וקורס אחד בן 56 שעות לפחות.
 2. יש לצרף האישורים הבאים לטופס בקשת גמול ההשתלמות:
 • תעודות הכוללות תאריך התחלה וסיום הקורס, היקף שעות.
 • תלוש משכורת אחרון בהגשה ראשונה / אישור ועדה קודמת
 • תארים שנלמדו במוסדות בחו"ל – אישור שקילות מהוועדה להערכת תארים במשרד החינוך.
 • תעודת שפה זרה – יש לצרף תרגום עברי שיאושר על יד אגף כח אדם.


  דמי הטיפול בבקשה לקבלת גמול השתלמות כמפורט להלן
  :


  א. עבור קורסים
  :

 • עו"ס חבר באיגוד –  50 ש"ח עבור כל הבקשה (אין להכפיל במספר הקורסים)
 • עו"ס שאינו חבר באיגוד– 300 ש"ח עבור כל הבקשה.

   ב. בקשה לקבלת אישור לכפל תואר, הסבה או לימודי תעודה (משתי שנות לימוד):

 • עו"ס חבר באיגוד –  150 ש"ח עבור כל הבקשה (אפשרי לכלול גם קורסים בבקשה על אותו הסכום)
 • עו"ס שאינו חבר באיגוד– 450 ש"ח עבור כל הבקשהחבר איגוד על פי התקנון הוא עו"ס המשלם דמי חבר לאיגוד, חברות באיגוד ניתן לבדוק בטל' 03-6921450התשלום הנו עבור הטיפול בבקשה בלבד ואינו מבטיח את אישור הוועדה לקבלת הגמול המבוקש.

לשאלות הנכם מוזמנים לפנות אל:

נגה וייס, רכזת בטל' 03-6921450 מייל   gmulos@histadrut.org.il

עו"ס מירלה מיכלוביץ, מרכזת וועדת גמול השתלמות בטל' 03-6921149, mirellam@histadrut.org.il בפקס 03-6921148 בימי ב' ו – ד'   09:00-14:00.

ב  ב  ר  כ  ה

מירלה מיכלוביץ, עו"ס בכירה

מרכזת הוועדה לגמול השתלמות

איגוד העובדים הסוציאליים

רח' ארלוזורוב 93  תל אביב 6209801

 

 

7 תגובות על “גמול השתלמות לעובדים סוציאליים -עדכונים שחובה לדעת”

 1. רוקיה עיסא

  אני שלחתי טופס גמול השתלמות וכול הניירת הדרושה לפני כמה חודשים ועד היום לא קיבלתי תשובה ?????!!!!

  להגיב
 2. ורד שחם

  רציתי לדעת האם קורס דירקטורים שמאורגן ע"י ויצו עם אונ' בר אילן מוכר לגמול
  בתודה מראש

  להגיב
 3. fida

  שלום רב אני עוסית עובדת כמדריכה ביחידת קידום נוער, רוצה לברר איך יכולה להשתלב להשתלמויות ואם כן מוכרים או לא

  נא טיפולך , ותודה מראש
  פידא פל'0507253807

  להגיב
 4. אסנת ענבר

  שלום !
  אבקש לשלוח את רשימת הקורסים לגמול השתלמות בשנה הקרובה.
  טל' 050-6263876

  להגיב
 5. איילת

  שלום,
  גם אני לא מצליחה להשיג את מירלה טלפונית. אשמח אם תוכלו לחזור אלי לנייד: 050-4095579
  תודה,
  איילת

  להגיב
 6. דרור גביש

  שלום רב,

  ניסיתי הבוקר (4.7.12) לברר בטלפון אילו מהקורסים שעברתי בלימודים מוכרים לגמול השתלמות, לצורך הגשת הטופס. בכל הנסיונות – גם למספר של הוועדה לגמול השתלמות וגם למשרד הראשי – נתקלתי בצליל של "מספר תפוס".
  אשמח אם תוכלי לחזור אלי לטלפון 052-8789470.

  בתודה,

  דרור גביש

  להגיב

להגיב על fida לבטל

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים