פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

תיקון כללי האתיקה המעוגנים בחוק העובדים הסוציאליים
כללים למניעת ניצול של לקוח והבטחת מיומנות מקצועית בכתיבת חוות דעת

עו"ס בכיר, יצחק רוזנר
יו"ר ועדת החוק וכללי האתיקה במועצה לעבודה סוציאלית ובאיגוד העו"ס

הרציונל לתיקון
הרציונל לתיקון כללי האתיקה המעוגנים בחוק העו"ס נבע משנים:

1. קובלנה שהוגשה בפני ועדת המשמעת, אשר פועלת מתוקף חוק העובדים הסוציאליים תשנ"ו -1996 (להלן: "חוק העו"ס),  בעניין עובד סוציאלי,(מפקח) שהכיר מטופלת במסגרת סדנא אליה הגיע מתוקף תפקידו.  לאחר סיום הסדנה המפקח ניצל את ההיכרות לקיים יחסי מין עם המטופלת.

בדיון בפני ועדת המשמעת המפקח טען שעל פי נוסח תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) תשנ"ט – 1999 (להלן: "תקנות העו"ס, כללי אתיקה"), הנפגעת אינה מטופלת שלו ולכן, התקנות לא חלות עליו. את טענתו זו הוא בסס על הגדרת "לקוח" בתקנות העו"ס. שם, נאמר כי לקוח הוא  "אדם הפונה, בין בעצמו, בין באמצעות אחר, לקבלת עזרה או טיפול של עובד סוציאלי, לרבות מי שמטופל בידי עובד סוציאלי על פי דין".

2. צורך להגדיר את פרק הזמן ממועד תום הטיפול, בו על העובד הסוציאלי להמנע מקיום יחסים אינטימיים וקרבה מינית עם לקוח (תקופת צינון). כל זאת כפי שקיים בפרופסיות אחרות בהן עוסקים בטיפול באנשים. בכללי האתיקה של האיגוד הפסיכיאטרי מ-1997, נקבע כי יש להמנע מקשרים מיניים וארוטיים בין פסיכיאטר לבין מטופל, "לפחות שלוש שנים לאחר תום הטיפול"

גם מועצת הפסיכולוגיים קבעה ב-1991 כי "פסיכולוג לא יקיים קרבה מינית עם מטופל בהווה או לפני שחלפו לפחות שנתיים מסיום הקשר הטיפולי"

תיקון כללי האתיקה וניסוחם החדש

ועדת החוק וכללי האתיקה במועצה לעבודה סוציאלית יחד עם הלשכה המשפטית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים דנה בסוגיות האמורות והציעה לתקן את תקנות העו"ס, כללי אתיקה.

להלן פירוט ההצעות והנוסח המתוקן של התקנות, אשר רלוונטים למניעת ניצול לקוח ולהבטחת מיומנות מקצועית בכתיבת חוות דעת. מדובר בתקנה מספר 1 ותקנה מספר 6 אשר מתייחסות לעניין הניצול ובתקנה מספר 4, אשר מתייחסת לכתיבת חוות דעת.

הצעת תיקון תקנה 1  (הגדרת לקוח)
בסעיף 1 לתקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) תשנ"ט – 1999 תבוא התוספת הבאה:
"וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שהסתיימו מתן העזרה או הטיפול האמורים".

 הנוסח החדש של תקנה 1  (הגדרת לקוח)
"לקוח"  –  אדם הפונה, בין בעצמו בין באמצעות אחר, לקבלת עזרה או טיפול של עובד סוציאלי, לרבות מי שמטופל בידי עובד סוציאלי על פי דין וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שהסתיימו מתן העזרה או הטיפול האמורים".

הצעת תיקון תקנה 6  (הקשר בין עובד סוציאלי ללקוח)
במקום פסקה (2) הקובעת כי העובד הסוציאלי לא ינצל קשרים עם הלקוח לטובתו האישית תווסף התייחסות גם לבן משפחתו של הלקוח וגם לקשר עם לקוח שלא היה בטיפול ישיר של העובד הסוציאלי , והקשר שנוצר היה מתוקף תפקידו המקצועי  של העובד הסוציאלי (כמו במקרה של העובד הסוציאלי, המפקח המוזכר לעיל).

הנוסח החדש של תקנה 6  (2) (הקשר בין עובד סוציאלי ללקוח)

"עובד סוציאלי –

(1) לא יטפל בלקוח אם קיים חשש שלא יוכל למלא חובתו המקצועית כלפיו………………..כלפי אחר.

(2)  לא ינצל  קשרים עם הלקוח או עם בן משפחתו לטובתו האישית; האמור בפסקה זו יחול גם לגבי לקוח שאינו בטיפולו של אותו עובד סוציאלי אך ההכרות ביניהם נוצרה במסגרת תפקידו המקצועי של העובד הסוציאלי;
בפסקה זו, "בן משפחה" – אחד מאלה: בן זוג, הורה, אח, בן, נכד."

הצעת תיקון תקנה 4 (מיומנות מקצועית)
הואיל ובשנים האחרונות נדרשים עובדים סוציאליים גם ליתן חוות דעת כ"עד מומחה" בבית משפט גם מתוקף תפקידם וגם במסגרת פרקטיקה פרטית, המליצה ועדת החוק וכללי האתיקה  להוסיף  כי המיומנות וההכשרה  הנדרשים מעובד סוציאלי במתן טיפול, ידרשו גם במתן חוות דעת .

הצעת התיקון של הועדה  בתקנה 4 (2) היתה כי במקום "טיפול הדורש מיומנות" יבוא: "טיפול או חוות דעת הדורשים מיומנות".

הנוסח החדש של תקנה 4 (2) (מיומנות מקצועית)
"עובד סוציאלי –

  (1) יפעל במיומנות ובמקצועיות.

  (2) לא ייתן טיפול הדורש מיומנות או חוות דעת הדורשים מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן, הוא בעל אותה מיומנות או הכשרה ".

פרסום התיקון ברשומות והטמעתו  בחקיקה ובתקנות.

הצעת תיקון כללי האתיקה המעוגנים בחוק העובדים הסוציאליים, נחתמה ע"י שר הרווחה והשירותים החברתיים ביום כד' אלול תשס"ח  (24.8.2008) ופורסמה ברשומות, תחת הכותרת: תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית) (תיקון) התשס"ח – 2008 . ניתן לעיין בתקנות באתר האיגוד תחת הכותר – ועדת חוק העו"ס.

טיבעה של פרופסיה הינו בכך שהיא מתאימה עצמה לשינויים בחברה בה היא פועלת.  מקצוע העבודה הסוציאלית וחוק העובדים הסוציאליים, אשר מסדיר את העיסוק במקצוע, הינם יוצאים מכלל זה.

טוב עשה השר שחתם על תיקון התקנות. אין ספק כי התקנת התקנות תתן הגנה טובה יותר  ללקוחות המטופלים ע"י העובדיםהסוציאליים, מפני ניצול –  מיני ו/או אחר.

החברה הישראלית עוברת שינויים מהירים וכך גם מקצוע העבודה הסוציאלית אשר נכנס לתחומים חדשים, כגון,  מתן חוות דעת של עד מומחה לבתי משפט, לחברות ביטוח , לעורכי דין וכוי"ב.  התיקון לתקנות מבטיח כי השירות הנוסף הזה, יהיה גם הוא מקצועי וברמה גבוהה.

ועדת החוק וכללי האתיקה ערה שוקדת, על התאמת החוק, התקנות וכללי האתיקה לשינויים החלים בחברה , שינויים המתחייבים מהליכים משפטיים בקשר  להתנהלות עובדים סוציאליים אשר עניינם נדון בועדת המשמעת ועוד. 

בשלב זה הועדה נמצאת בקשר עם הלשכה המשפטית של משרד הרווחה ועם המנכ"ל בדבר הצעתה לשנות את שם "פקיד הסעד"  בכל החוקים בהם מופיע תואר זה לשם שיבהיר כי מדובר בתפקיד של עובד סוציאלי. ההצעות שאושרו ע"י המועצה לעבודה סוציאלית כוללת בין השאר את שינוי השם ל"עו"ס נאמן| לחוק …. ", או  "עו"ס ששר הרווחה מינהו פקיד סעד לעניין לחוק …".

הועדה תשמח לקבל הערות והארות של עובדים בקשר לנושאים אחרים הקשורים ליישום חוק העובדים הסוציאליים ותקנותיו בעבודה השוטפת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים