פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס.

נוכחים: עו"ס  יצחק רוזנר-יו"ר הועדה, עו"ס צפרא דוויק, ,עו"ס רוני גאגין, עו"ס מיכה הרן, עו"ס נחום מיכאלי, עו"ס שפרה פניגשטיין ,  עו"ס עו"ד ביאטריס שיפר.

התנצלו: עו"ס אלי גלעד, עו"ס יניב בן-שושן, עו"ס אבנר אחדות, עו"ד פרופ' ישראל גילת

 

 

  1. שינויים הצפויים בהרכב הועדה עם סיום הקדנציה הנוכחית של המועצה לעבודה סוציאלית (קרוב לוודאי בתחילת 2017)

עו"ס יצחק רוזנר ,מציג לפני חברי הוועדה שעל פי תקנון המועצה, חברי הועדה המשותפת לאיגוד ולמועצה שנמצאים מעל 2 קדנציות צריכים להתחלף. בתיקונים לחוק העובדים הסוציאליים שהוגשו מטעם המועצה למחלקה המשפטית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הובאה גם ההמלצה שיו"ר האיגוד יהיה חבר מועצה כל עוד מכהן בתפקידו ללא קשר למספר קדנציות ויו"ר המועצה הוא מינוי של השר ואין להגבילו במספר קדנציות . לפיכך בוועדה החדשה שתבחר עם סיום הקדנציה הנוכחית של המועצה, צפרא, כיו"ר האיגוד אמורה להישאר חברה מתוקף תפקידה. עו"ס אלי גלעד  וד"ר עופר שנער יהיו חברים.

הובע חשש שהחלפת רוב חברי הועדה שמכהנים למעלה ב-2 קדנציות תפגע ברצף של הידע שנצבר. הוצע שרוב חברי הועדה (למעט 2 מהחברים) שהינם נציגי איגוד העו"ס, ימשיכו בפעילותם כוועדת החוק של האיגוד (כפי שהיה בעבר). הם יעסקו בעיקר בסוגיות שעולות מן השטח ובנושאי החקיקה הקשורים למעמד העו"ס ולסוגיית ההשלכות בחקיקה על מעמסת העבודה וגבולות ההתערבות המקצועית.

 

  1. קידום נושאי חקיקה פרופסיונלית בעבודה הסוציאלית
  • תיקוני חקיקה בחוק העובדים הסוציאליים.

עו"ס יצחק רוזנר מעדכן כי מתקיים מעקב לגבי טיפול המח' המשפטית של המשרד בתיקוני החקיקה בחוק העו"ס כפי שהומלץ ע"י הועדה וע"י המועצה. מדובר בפגישה עם היועמ"ש עו"ד רינת רינגלר ועו"ד אודיה איפרגן וכן במעקב טלפוני מעת לעת. לדעתו תיקוי החקיקה מוכנים להגשה לועדת שרים לענייני חקיקה לאחר תיקונים שבוצעו עקב הערות משרד המשפטים.

חברי הועדה בדעה שיש להמשיך במעקב ובמאמץ לקדם את תיקוני החקיקה מוקדם ככל האפשר. הדגש על עיגון המומחיות בחוק העובדים הסוציאליים.

  • הצעת חוק שירותי הרווחה 2015 – הצעת החוק שגובשה אינה מוגשת לוועדת השרים לענייני חקיקה עקב התנגדות השר. ההתנגדות עקב העלות הגבוהה של ממוש החוק. במקום זאת, השר הורה על ביצוע 2 תיקוני חקיקה בחוק הסעד שלא ע"פ המלצת הוועדה והמועצה..
  • חוק הסעד 1958 – כאמור לעיל השר מתנגד לחקיקת חוק שירותי הרווחה כחלופה לחוק הסעד. במקום זאת נמסר מהלשכה המשפטית במשרד כי תהיה הגדרה חדשה של נזקק שתילקח  מהצעת חוק שירותי הרווחה.

 

 

  1. תזכיר חוק פעוטות בסיכון – 2016 (הזכות למעון יום)

תגובה לתזכיר הוכנה בסיוע עו"סים משירותי הרווחה המוניציפליים מתחום הטיפול בילד ונוער. היא נשלחה ללשכה המשפטית במשרד והעתקה הועבר למייל לחברי הוועדה. הוועדה ברכה על הרחבת אוכלוסיית היעד וקיצור הליכי ההחלטה בעניין. המשרד התבקש להוסיף להצעה הקצאת כ"א מקצועי הנדרש ליישום החוק לאור השינויים לעיל.

 

  1. האם חשוב שהועדה תמשיך להיאבק למימוש חוק שירותי הרווחה

עו"ס יצחק רוזנר מעלה את השאלה לפני חברי הוועדה, מאחר ושר הרווחה והשירותים החברתיים אינו מוכן לקדם את חוק הרווחה החדש.  ומבקש במקום זאת לערוך תיקונים בחוק הסעד משנת 1958 .

חברי הועדה בדעה כי המאבק למימוש חוק שירותי הרווחה  במקום חוק הסעד 1958 צריך להמשך.

המאבק יכול להיות ע"י הגשת חוק שירותי הרווחה כהצעת חוק פרטית או פניה לבג"צ. בטענה שחוק הסעד מנוגד  לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חברי הועדה מבקשים להתייעץ עם עו"ד פרופ' ישראל גילת בנושא.

 

  1. כנס ארצי וכנס בינלאומי בעבודה סוציאלית בשנים 2017-2018

צפרא מעדכנת כי ביוני או נובמבר 2017 יערך הכנס הארצי של עבודה סוציאלית בבנייני האומה בירושלים. היו"ר שותפות האחראיות לכנס זה הן פרופ' מיכל שמאי ועו"ס חנה סלוצקי. צפרא מציעה שהנושאים של  חוק ואתיקה  ועבודת הוועדה יופיעו בכנס.

הכנס האירופאי הבינלאומי לעבודה סוציאלית יערך בישראל בתל אביב בנובמבר 2019. (ישראל גברה על תורכיה כמארחת).

הנושא המוצע: תפקיד העו"ס בהשכנת שלום בין נצים.

 

 

 

רשם: יצחק רוזנר, עו"ס,

יו"ר הוועדה