פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדת חוק העוס, כתבות מוצגות.

נוכחים: עו"ס  יצחק רוזנר- יו"ר הועדה, עו"ס צפרא דוויק, עו"ס מיכה הרן, עו"ס נחום מיכאלי, עו"ס שפרה פניגשטיין , עו"ס ביאטריס שיפר.

התנצלו: עו"ד פרופ' ישראל גילת, עו"ס יניב בן-שושן, עו"ס אבנר אחדות, עו"ס רוני גאגין,

 

תזכיר חוק העובדים הסוציאליים (תיקון מס'…) (תיקונים שונים) התשע"ה 2015

התזכיר הגיע לידי האיגוד דרך גורם עקיף.

בתפוצת תזכיר החוק – האיגוד אינו מכותב. בשיחה של יו"ר ועדת החוק וכללי האתיקה, עו"ס יצחק רוזנר עם  עו"ד בתיה ארטמן הביעה צערה על כך. תדאג שבלשכה שלה יתאימו את התפוצה הנכונה לתזכירי החוקים השונים, בנוסף לתפוצה קבועה  אליה נשלח גם תזכיר חוק זה.

יו"ר הוועדה עו"ס יצחק רוזנר מברך על פרסום התזכיר לקראת הצגתו לאישור בוועדת השרים לענייני חקיקה. התזכיר כולל תיקוני חוק שמתחייבים עקב השינויים במקצוע שהזמן גרמן מאז התיקון האחרון בשנת 2006.

גולת הכותרת בתיקון החוק הינה עיגון המומחיות בחוק שמשמעה העלאת מעמד הפרופסיה בדרגה נוספת בדומה לפרופסיות כמו הרפואה והפסיכולוגיה וכן הבטחת מצוינות השרות שיינתן ללקוחות המקצוע.

הוועדה גם מברכת על התיקון אשר קובע, כי רשם העובדים הסוציאליים יהיה עובד סוציאלי ואף ביקשה להוסיף, כי יהיה בעל תואר שני לפחות.

 

התיקונים שוועדת חוק וכללי האתיקה מציעה ומבקשת להוסיף בתזכיר הנ"ל:

עיגון המומחיות עמ' 5 סעיף 9א

צריך להוסיף שהמומחיות תירשם בפנקס העובדים הסוציאליים. אם זה סטטוטורי ולא רשום בפנקס כל אחד יכול לרשום מה שרוצה.

בדיון עם עו"ד בתיה ארטמן היא מציעה להוסיף סעיף (ג) ב9 א בו יאמר: תחום המומחיות של העובדים הסוציאליים ירשם בפנקס העובדים הסוציאליים.

הועדה מסכימה עם השינוי המוצע ועם חלופה אחרת אשר נשקלת ע"י בתיה ובלבד שתחום המומחיות של עו"ס ירשם בפנקס העו"ס.

סעיף 9(א)(3): על מנת למנוע חשש לפגיעה בחופש העיסוק של עובדים סוציאליים שאינם מומחים, הועדה מציעה להוסיף בסעיף 9(א)(3): המעסיקים רשאים לקבוע תפקידים שבהם תהיה עדיפות למומחים.

 

שינוי סעיף 51 הקובע את הרכב המועצה

הועדה מבקשת גם תיקון לסעיף 51 (11) אשר מתייחס לנציגות איגוד העו"ס במועצה. בחוק הקיים מופיע "במועצה מכהנים 6 נציגי איגוד " התיקון המוצע להוסיף אחרי 6 נציגי איגוד– יו"ר האיגוד פלוס 5 נציגי איגוד.

הדגשה ייחודית זו על "יו"ר האיגוד", גוברת על הכלל של הגבלה על שתי קדנציות.

 

שינוי סעיף 8 (א)1 בנוגע לסוד מקצועי

בסוף הסעיף להוסיף ההסכמה בכתב תינתן לכל מקרה לגופו ובסמוך לגילוי.

הסבר להצעה

  1. חובת שמירת הסודיות החלה על העובדים הסוציאליים, כמו גם על בעלי מקצוע נוספים מתחום הייעוץ והטיפול מבוססת בין השאר על שתי מטרות: 1. שמירה על כבוד המטופל- מטופל מפקיד בידיו של העובד הסוציאלי מידע אישי ואינטימי מתוך הנחה ובטחון שמידע זה יישמר בידי העובד וייעשה בו שימוש רק לטובתו של המטופל. 2. הגבלת השימוש לרעה בכוח המצוי בידי העובד הסוציאלי – לעובדים הסוציאליים יש כוח רב מעצם המידע האישי המועבר אליהם מהמטופלים והנחת היסוד היא שהמטפל יודע על המטופל יותר משהמטופל יודע על המטפל. ידע זה מהווה כוח שעלולים לעשות בו שימוש לרעה. חובת שמירת הסודיות באה להגביל ולצמצם את הניצול לרעה של כוח זה.
  2. החוק מאפשר הפרה של הסודיות במספר מקרים ( סעיפי משנה 1-8 לסעיף 8 (א), כולל במקרה בו המטופל עצמו מוותר בכתב על הסודיות ומתיר לעובד הסוציאלי לגלות את הסוד.
  3. הנחת היסוד היא שהחתמת המטופל על כתב ויתור סודיות תיעשה לכל מקרה לגופו. אלא שבמסגרות שונות קיים נוהל להחתים את המטופל מראש על כתב ויתור גורף, ללא קשר לגילוי הסוד ולא בסמוך לו. נוהל זה מפר למעשה את שתי המטרות לעיל. הוא גם מותיר לעובד הסוציאלי את הכוח לעשות כרצונו במידע השמור אצלו וגם יש בו משום זילות המטופל שנאלץ לעתים לחתום על כתב ויתור סודיות גורף שבלעדיו לא יקבל את השירות.
  4. זאת ועוד, לשון החוק מחייבת את העובד הסוציאלי להסביר למטופל את משמעות ויתור הסודיות. לא ניתן לבצע זאת כשהויתור ניתן באופן גורף שלא בסמיכות לויתור ולמטרות לא ברורות.
  5. הטיעונים שנשמעים מצד מערכות רווחה ואחרות להצדיק את הגישה הגורפת, מבוססים יותר על הנוחות של המערכת ולא על טובת המטופל. נדמה שלא לכך התכוון המחוקק.
  6. לא היינו נדרשים לתוספת זו אם לא הסתבר כי במקרים לא מעטים, בשירותי רווחה ראשוניים וגם במערכות אחרות בהם מועסקים עובדים סוציאליים, מנצלים את כתב ויתור הסודיות למטרות שלא לשמן נועדו.

 

עובדים סוציאליים שלמדו בחו"ל המבקשים להרשם בפנקס העובדים הסוציאליים

יו"ר האיגוד עו"ס צפרא דוויק, יזמה פגישה עם היועצת המשפטית עו"ד בתיה ארטמן בנושא עובדים סוציאליים שלמדו בחו"ל ומתקשים בתפקוד במקצוע  על רקע אי ידיעת חוקים סוציאליים ומושגי יסוד כמו למשל מה זו תוכנית התערבות. צפרא מציעה שילמדו שנה אחת בארץ נושאי תחיקה והכשרה מעשית בטרם ירשמו בפנקס העובדים הסוציאליים.  ההצעה לא התקבלה בשל בעיות של תקציב ופיקוח על הלימודים.

החלטת ועדת חוק וכללי האתיקה היא להמליץ למועצה להעביר את הנושא לטיפול ועדת מוסדות ותארים . צפרא מבקשת להשתתף בישיבת מוסדות ותארים ולהציג את העניין בפני הועדה.

עדה תבדוק עם יו"ר הועדה פרופ' ורדה סוסקולני האם הדבר אפשרי כבר בישיבה הקרובה.

 

הפרדת רשויות בטיפול בתלונה לועדת משמעת

עו"ס צפרא מדווחת על מקרה שהוקרן בטלויזיה ובו עובדת סוציאלית בשרות מבחן בירושלים הוטרדה מינית ע"י קולגה. היא הגישה תלונה ובמקביל פוטרה מהעבודה. לאחר שהגישה תביעה לבית הדין לעבודה הוחזרה לעבודה אך מתייחסים אליה בעוינות.  עו"ס צפרא שואלת האם יש מקום שהבחורה תפנה לוועדת המשמעת. מאחר וועדת משמעת יושבת בתוך המשרד וגם החקירה והתביעה בתלונה נערכים במשרד, יש כאן טעם לפגם.

הועדה לחוק וכללי האתיקה מציעה לשנות את הנוהל בהתאם להצעה שהוצעה בדיון הקודם ושעל פיה מומלץ להקים לצד וועדת המשמעת גוף שמקבל את התלונות וחשוב שבגוף זה יהיה גם עו"ס עצמאי שאינו עובד מדינה.

הרפורמה בבריאות הנפש

הרפורמה בבריאות הנפש מבוססת על מתן אבחנה לכל אדם. האיגוד מתנגד לצורך לתת אבחנה לכל אדם מהסיבות הבאות:

  1. לעיתים אדם עובר משבר חיים ואין צורך לתייגו כנפגע נפש.
  2. מי שעבר למשל, התעללות מינית, אין סיבה שהתעללות זו תופיע בתולדות המחלקה, וכן אין זו סיבה לתייגו כנפגע נפש.
  3. קיים חשש לדיווח לא מדוייק, כדי שתהיה אפשרות אדמיניסטרטיבית לטפל.

כפי שכבר נידון בפגישות קודמות של וועדת חוק, על פי חוק זכויות החולה, ניתן להעביר אינפורמציה בין סוכנויות רפואיות. אולם זה לא בהתאמה לחוק העובדים הסוציאליים, על פיו יש צורך בויתור סודיות ( אם לא מדובר במקרה שהותר לדווח ללא ויתור סודיות) אך העו"ס העובד במסגרות רפואיות אינו חשוף לתביעה משפטית. כאשר אדם מגיע עם טופס 17, הוא מודע לכך שהאינפורמציה עוברת בין הסוכנויות.

יו"ר האיגוד עו"ס צפרא דוויק מדווחת על פעילות ומאבק לצורך כך שהכל יעשה באמצעות רופא המשפחה ושכולם יוגדרו כזקוקים לטיפול נפשי.

 

כללי

מפגש סיכום שנה של וועדת אתיקה אמור להתקיים ב-1.12.15, בין השעות 13:00 – 17:00 במועצה לישראל יפה . חברי וועדת חוק וכללי האתיקה מוזמנים להשתתף.

פרופ' משה נגבי ידבר על אתיקה בשנות ה-2000. מכיוון שצפרא לא יכולה להשתתף, יבדקו תאריכים נוספים.

 

 

רשם: עו"ס יצחק רוזנר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים