ועדת מדיניות חברתית, הסברה וקשרים בינלאומיים
יושב ראש: עו"ס יורק אהרן
דואר אלקטרוני:  yorkal@biu.013.net.il