ועדת חוק העובדים הסוציאליים
יושב ראש: עו"ס יצחק רוזנר
דואר אלקטרוני:  rosner999@gmail.com

מצגת חוק העו"ס

תיקון כללי האתיקה המעוגנים בחוק העובדים הסוציאליים

פרסומים הקשורים לחוק העו"ס

פסיקות בתי משפט

– חוק להחלפת המונח פקיד סעד – התשעא 2010

חוק העובדים הסוציאליים ותקנותיו

פרס חזני לחדשנות ומצוינות

פרס חזני לחדשנות ומצוינות

  • ועדת חוק וכללי האתיקה סיכום ישיבה מה-23.11.16 (12/11/2016) - על סדר היום: השינויים הצפויים בהרכב הועדה, קידום חקיקה פרסונלית, חוק פעוטות בסיכון, המאבק למימוש חוק שירותי הרווחה, הכנס הארצי והבינלאומי לעובדה סוציאלית.
  • ועדת חוק העובדים הסוציאליים סיכום ישיבה מה-13.4.16 (5/24/2016) - על סדר היום: פסקי דין הקשורים לשרותי העבודה הסוציאלית – השלכות על העובדים הסוציאליים, שינויים בקוד האתיקה- פרקטיקה פרטית ופרסום, מי מפקח על ההכשרה המעשית?, המאמר של עו"ד פרופ' ישראל גילת- "חובת האמון של העובד הסוציאלי בישראל" ועדכון לגבי הכינוס על הנושא של הצעת חוק שירותי הרווחה/ תיקוני חוק העובדים הסוציאליים.
  • פרוטוקול ועדת חוק העובדים הסוציאליים מיום 3.2.16 (3/28/2016) - על סדר היום: המשך המאבק לחקיקת חוק שירותי הרווחה, רב שיח באוניברסיטת תל-אביב בנושא הקשר בין האקדמיה לשדה, אירוע השמצה בפייסבוק, פיקוח על הכשרה מעשית באוניברסיטאות ובמכללות.
  • ישיבת ועדת החוק מיום 24.11.15 (1/23/2016) - על סדר היום: הבטחת הזכות לקבלת שירותי רווחה – האם באמצעות שינוי חוק הסעד – 1958
  • ועדת חוק וכללי האתיקה סיכום ישיבה מה-16.9.15 (10/18/2015) - על סדר היום: עיגון המומחיות, שינוי סעיף 51, שינוי סעיף 8, רישום עובדים סוציאליים שלמדו בחו"ל בפנקס, הפרדת רשויות בטיפול בתלונה לו' משמעת, הרפורמה בבריאות הנפש.

לארכיון הועדה