ועדת האתיקה
יושב ראש: עו"ס מיכה הרן
דואר אלקטרוני:  haranmicha@gmail.com
 haranm@zahav.net.il