ועדת ביקורת
יושב ראש: עו"ס איגור בלייכמן
דואר אלקטרוני:  igore12@013.net.il